กรุงโรม นครแห่งสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

โรม หรือ กรุงโรม เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของประเทศอิตาลี ซึ่งมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นประมาณ 2.5 ล้านคน กรุงโรมนอกจากเป็นเมืองหนึ่งที่

มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจำนวนมากซึ่งนิยมเดินทางเข้ามาชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนที่สวยงามอย่างมาก รวมถึงมีโบราณสถานภายในเมืองมากมาย

โดยกรุงโรมจะสวยงามอย่างมากในยามค่ำคืน สถานที่ทุกแห่งของเมืองจัดว่ามีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ทำให้กรุงโรมถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความรัก

นอกจากนี้ภายในกรุงโรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นเขตการปกครองและดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่ง

สืบทอดต่อกันมาในแต่ละยุค

กรุงโรม

กรุงโรม

จากสถิติการสำรวจในปี 2008 พบว่ากรุงโรมมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวมากถึง 11 ล้านคนต่อปี ซึ่งเป็นเมืองที่จัดว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรม,

ประวัติศาสตร์ ที่มีมายาวนาน ซึ่งก็มีการขึ้นทะเบียนโบราณสถานบริเวณใจกลางเมืองเป็นมรดกโลกอีกด้วย กรุงโรมถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่มากว่า 2,800 ปี จัดว่าเป็น

เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนับตั้งแต่ช่วงยุคโรมันรุ่งเรือง ซึ่งนับว่าเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น แต่เมืองค้นพบหลักฐานแล้ว พบว่าพื้นที่ของกรุงโรมมีมนุษย์เข้า

มาตั้งถิ่นฐานมากว่า 14,000 ปีแล้วตั้งแต่ช่วงยุคหิน

ปัจจุบันกรุงโรมยังคงเป็นเมืองยอดนิยมแห่งหนึ่งของยุโรป ที่ยังคงมีนักท่องเที่ยใจำนวนมากเดินทางไปท่องเที่ยวในเมือง ซึ่งภายในเมืองก็มีสถานที่ต่างๆที่สวยงาม

และโบราณสถานที่เก่าแก่ เช่น โคลอสเซียม สนามกีฬาเก่าแก่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก, จัสตุรัสนาโวนา จัสตุรัสน้ำพุที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีอาคารบ้าน

เรือนที่ถูกสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกโดดเด่นของเมือง