วิหารพาร์เธนอน มหาวิหารที่เก่าแก่แห่งยุคโรมัน

วิหารพาร์เธนอน หรือ มหาวิหารพาร์เธอนอน เป็นวิหารโบราณที่จัดว่ามีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ปัจจุบันวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ บริเวณ

เชิงเขาอะโครโพลิส ตามความเชื่อของชาวโรมันในสมัยก่อน วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าอาธีน่า ซึ่งเป็นเทพีแห่งปัญญาและความรอบรู้ เป็นวิหารขนาดใหญ่

มากและการสร้างบนเชิงเขาตามความเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่เทพเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ ตัวของวิหารนั้นมีความงดงามและสร้างอย่างชาญฉลาดของสถาปนิกใน

สมัยนั้นที่สามารถออกแบบ มุมของอาคาร เสาของอาคารที่แข็งแรง นับว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกสมัยนั้น และจัดว่าเป็นสถาปัตยกรรมกรีกโบราณที่หายาก

แล้วในปัจจุบัน วิหารพาเธนอน สันนิฐานว่าก่อสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราช เมื่อสร้างเสร็จตัววิหารมีความกว้าง 30.9 เมตร ยาว 69.5 เมตร หลังคาสร้าง

ด้วยหินอ่อน มีเสาค้ำหลังคาเป็นเสาหินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.9 เมตร จำนวน 17 ต้น และเสาหินกว้าง 10 เมตรที่มุมของวิหาร เวลานับพันปีนั้นวิหารพาร์เธนอน

วิหารพาร์เธนอน

วิหารพาร์เธนอน

ได้ถูกปรับปรุงหลายครั้งที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาในช่วงที่อาณาจักรโรมันรุ่งเรือง ต่อมาในปี 1456 เอเธนส์ถูกยึดครองโดยจักรวรรดิออตโตมัน วิหาร

นี้จึงถูกใช้เป็นสุเหร่า ซึ่งในช่วงเวลานับสองพันปีนั้นวิหารแห่งนี้ถูกครอบครองโดยอาณาจักรต่างๆมากมาย จนกระทั่งสิ้นสุดยุคต่างๆ วิหารแห่งนี้ได้รับความเสียหาย

จากแผ่นดินไหวและการผุพังตามกาลเวลา ซึ่งในปี 2004 วิหารนี้จึงถูกบูรณะขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์การแข่งขันโอลิมปิก ซึ่งมีพิธีเปิดที่วิหารพาร์เธอนอน ปัจจุบัน

วิหารนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนมาเยือนมากอีกแห่งหนึ่ง