หอนาฬิกาบิ๊กเบน หอนาฬิกาที่สวยงามแห่งลอนดอน

หอนาฬิกาเอลิซาเบธ หรือ หอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ หรือเป็นที่รู้จักอีกชื่อว่า หอนาฬิกาบิ๊กเบน เป็นสถานที่สำคัญของเมืองลอนดอนและเป็นจุดเด่นที่สุด

ของเมือง หอนาฬิกานี้ตั้งอยู่บริเวณ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ พระราชวังที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ หอนาฬิกาแห่งนี้ถูกสร้างหลังจากที่พระราชวังเวสต์มินสเตอร์หลัง

เดิมถูกไฟไหม้ ซึ่งหอนาฬิกานี้ถูกออกแบบโดย ชาลส์ แบรี่ สถาปนิกซึ่งออกแบบและสร้างเพื่อให้เป็นจุดเด่นของลอนดอน และ ถูกใช้ในพระราชพิธีพัชราภิเษก และ

พระราชพิธีมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง เมื่อสร้างเสร็จหอนาฬิกานี้มีชื่อว่า หอนาฬิกาเอลิซาเบธ ตัวอาคารได้

ออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรีย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมยอดนิยมในสมัยพระราชินีวิกตอเรีย

หอนาฬิกาบิ๊กเบน

หอนาฬิกาบิ๊กเบน

ชื่อของหอนาฬิกาบิ๊กเบนนั้นถูกเรียกต่อๆกันมาซึ่งคำว่า บิ๊กเบน มาจากชื่อของระฆังบริเวณยอดหอที่เป็นระฆังขนาดใหญ่หนักราว 13.7 ตัน นอกจากนี้ยังมีระฆังใบเล็ก

อีก 4 ใบ ซึ่งบิ๊กเบนจะตีบอกเวลาชั่วโมงโดยเข็มสั้นชี้บอกเวลาชั่วโมง แต่ทว่าคนส่วนใหญ่กลับเรียกชื่อระฆังบิ๊กเบน เป็นหอนาฬิกาบิ๊กเบนรวมกัน ต่อมาทางรัฐสภา

ของอังกฤษได้หารือกันและลงมติตั้งชื่อใหม่ของหอนาฬิกานี้ว่า หอนาฬิกาเอลิซาเบธ บัญญัติขึ้น ณ วันที่ 12 กันยายน ปี 2012

หอนาฬิกาบิ๊กเบน มีความสูง 96 เมตร ปัจจุบันยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม แม้แต่ชาวอังกฤษเท่านั้นซึ่งต้องทำเรื่องของอนุญาตจากสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตที่

อยู่อาศัยของตน สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่อนุญาตให้เข้าชม ทั้งนี้เนื่องจากความปลอดภัยแก่สถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกก่อการร้าย