ออสเตรีย ดินแดนแห่งสายน้ำและเมืองที่โรแมนติก

อีกประเทศหนึ่งที่ติดกับพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์อย่าง ออสเตรีย ประเทศเล็กๆทางยุโรปตอนกลางซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ออสเตรีย หรือ สาธารณรัฐ

ออสเตรีย เป็นประเทศหนึ่งที่ไม่มีเส้นทางออกสู่ทะเล ซึ่งปกครองในรูปแบบภายใต้หลักการของรัฐสภา ออสเตรียมีเนื้อที่ราว 88,872 ตารางกิโลเมตรซึ่งประกอบด้วย

เขตการปกครอง 9 รัฐ ซึ่งประเทศที่ล้อมไปด้วยเทือกเขาและหุบเขาสูงซึ่งภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเนินเขาทำให้ได้รับฉายาว่า ดินแดนแห่งหุบเขา และมีแม่น้ำสำคัญ

อยู่ 1 สายหลัก พื้นที่กว่า 60 % ของประเทศออสเตรียนั้นเป็นเทือกเขาสูงกว่า 3000 เมตร และมีหิมะปกคลุมตลอดปี ภูเขาที่สูงที่สุดมีชื่อว่า โกรสส์กล็อกเนอร์ ซึ่งสูง

3,798 เมตร ในช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมซึ่งเป็นนิยมกับการเล่นสกีอย่างมาก นอกจากนี้แล้ว 77 % ของออสเตรียนั้นมีทะเลสาบขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืด

ออสเตรีย

ออสเตรีย

ที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเมืองไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า, สาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว ชมวิว พักผ่อนและล่องเรือชมรอบๆเมือง

ออสเตรียนับว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งในทวีปยุโรปที่มีความสงบเงียบและมีอัตราการก่ออาชญากรรมที่ต่ำมาก ซึ่งก็ถูกจัดว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

นอกจากนี้ตามเมืองใหญ่ต่างๆ ก็มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามของอาคารบ้านเรือน  ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามวิจิตรอย่างเช่น พระราชวังเชินบรุนน์ ที่กรุงเวียนนา เป็น

พระราชวังเก่าแก่ที่มีสถาปัตยสไตล์โรโคโคที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปเยือนชมความสวยงามของ

พระราชวังนี้, มหาวิหารเซนต์สตีเฟน อาสนสถานของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นมหาวิหารที่งดงามทั้งภายในและภายนอกแถมยังเปิดให้เข้าชมฟรีอีกด้วย