Tag: กรุงโรม

กรุงโรม นครแห่งสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

โรม หรือ กรุงโรม เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของประเทศอิตาลี ซึ่งมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นประมาณ 2.5 ล้านคน กรุงโรมนอกจากเป็นเมืองหนึ่งที่ มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจำนวนมากซึ่งนิยมเดินทางเข้ามาชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนที่สวยงามอย่างมาก รวมถึงมีโบราณสถานภายในเมืองมากมาย โดยกรุงโรมจะสวยงามอย่างมากในยามค่ำคืน สถานที่ทุกแห่งของเมืองจัดว่ามีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ทำให้กรุงโรมถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความรัก นอกจากนี้ภายในกรุงโรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นเขตการปกครองและดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่ง สืบทอดต่อกันมาในแต่ละยุค กรุงโรม จากสถิติการสำรวจในปี 2008 พบว่ากรุงโรมมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวมากถึง 11 ล้านคนต่อปี ซึ่งเป็นเมืองที่จัดว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์ ที่มีมายาวนาน ซึ่งก็มีการขึ้นทะเบียนโบราณสถานบริเวณใจกลางเมืองเป็นมรดกโลกอีกด้วย กรุงโรมถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่มากว่า 2,800 ปี จัดว่าเป็น เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนับตั้งแต่ช่วงยุคโรมันรุ่งเรือง ซึ่งนับว่าเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น แต่เมืองค้นพบหลักฐานแล้ว พบว่าพื้นที่ของกรุงโรมมีมนุษย์เข้า มาตั้งถิ่นฐานมากว่า 14,000 ปีแล้วตั้งแต่ช่วงยุคหิน… Read More