Tag: ยุโรป

เที่ยวภูเขาแมทเธอฮอร์น บนรถไฟที่วิ่งช้าที่สุดในโลก

เที่ยวภูเขาแมทเธอฮอร์น เป็นชื่อของยอดเขาแห่งหนึ่งที่เป็นส่วนของเทือกเขาแอลป์ และเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดของยุโรป ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์ และ อิตาลี ซึ่งภาษาอิตาลีเรียกว่า มอนเตแซร์วีโน  ภูเขาแมทเธอฮอร์น เป็นยอดเขาที่สวยงามและโดดเด่นอย่างมากจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่ นิยมเดินทางมาชมความงามของยอดเขามที่สูงราว 4,448 เมตรนี้ นอกจากเป็นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลีแล้ว ความโดดเด่นของยอดเขานี้ยังเป็น สัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกด้วย ซึ่งทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ก็มีบริการชมความสวยงามของภูเขาแมทเธอฮอร์นและบริเวณโดยรอบของเทือกเขาแอลป์ และสิ่งที่หนึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งก็คือ กลาเซียเอ๊กซ์เพรส เที่ยวภูเขาแมทเธอฮอร์น กลาเซียเอ๊กซ์เพรส เป็นรถไฟสายหนึ่งวิ่งระหว่างเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ไปยังพื้นที่แถบเทือกเขาแอลป์ จัดว่าเป็นรถไฟสายโรแมนติกของสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นรถไฟที่วิ่งช้าที่สุดในโลก เนื่องจากพื้นที่ของประเทศนั้นเป็นเทือกเขาสูง การบังคับรถไฟต้องใช้ความระมัดระวัง ซึ่ง กลาเซียเอ๊กซ์เพรส ยังจัดว่าเป็นรถไฟนำ เที่ยวที่จะพานักท่องเที่ยวชมความสวยงามทั้งสองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็น ทะเลสาบ, เทือกเขาหิมะ, ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ จัดสวยงามอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีเส้นทางขึ้น เขาสูงชมความงามของเทือกเขาแอลป์และชมความสวยงามของภูเขาแมทเธอฮอร์นแบบใกล้ชิด… Read More

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยว

หากจะกล่าวถึงประเทศในแถบยุโรปนั้นประเทศทางตอนเหนืออย่าง สวิตเซอร์แลนด์ เป็นอีกที่หนึ่งที่หลายคนต่างๆก็ใฝ่ฝันที่อยากเดินทางไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต สวิตเซอร์แลนด์จัดว่าเป็นประเทศที่มีความสวยงามทางธรรมชาติอย่างมาก สวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศเล็กๆที่มีพื้นที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลและติดกับชายแดน ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศออสเตรีย และประเทศลิกเตนสไตน์ ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์นั้นกว่า 70 % มีพื้นที่ติดกับ เทือกเขาแอลป์ และเป็นพื้นที่สูงและมีแม่น้ำสำคัญ 4 สาย ได้แก่  แม่น้ำไรน์ แม่น้ำโรน แม่น้ำทิซิโน และแม่น้ำอิน นอกจากนี้แล้วสวิตเซอร์แลนด์ยังเป็นประเทศที่อุดม ไปด้วยแร่หินต่างๆ เช่น หินปูน, หินแกรนิก ซึ่งเป็นหินธรรมชาติที่ใช้ในการก่อสร้าง สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ แม้จะเป็นประเทศเล็กๆ มีเนื้อที่เพียง 41,285 ตารางกิโลเมตรซึ่งการเมืองการปกครองของที่นี่เป็นการปกครองรูปแบบรัฐอิสระซึ่งบริหารโดยราชการ ของส่วนกลาง รวมทั้งจำนวนประชากรในประเทศไม่ค่อยหนาแน่น… Read More

กรุงโรม นครแห่งสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

โรม หรือ กรุงโรม เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของประเทศอิตาลี ซึ่งมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นประมาณ 2.5 ล้านคน กรุงโรมนอกจากเป็นเมืองหนึ่งที่ มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจำนวนมากซึ่งนิยมเดินทางเข้ามาชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนที่สวยงามอย่างมาก รวมถึงมีโบราณสถานภายในเมืองมากมาย โดยกรุงโรมจะสวยงามอย่างมากในยามค่ำคืน สถานที่ทุกแห่งของเมืองจัดว่ามีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ทำให้กรุงโรมถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความรัก นอกจากนี้ภายในกรุงโรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นเขตการปกครองและดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่ง สืบทอดต่อกันมาในแต่ละยุค กรุงโรม จากสถิติการสำรวจในปี 2008 พบว่ากรุงโรมมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวมากถึง 11 ล้านคนต่อปี ซึ่งเป็นเมืองที่จัดว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์ ที่มีมายาวนาน ซึ่งก็มีการขึ้นทะเบียนโบราณสถานบริเวณใจกลางเมืองเป็นมรดกโลกอีกด้วย กรุงโรมถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่มากว่า 2,800 ปี จัดว่าเป็น เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนับตั้งแต่ช่วงยุคโรมันรุ่งเรือง ซึ่งนับว่าเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น แต่เมืองค้นพบหลักฐานแล้ว พบว่าพื้นที่ของกรุงโรมมีมนุษย์เข้า มาตั้งถิ่นฐานมากว่า 14,000 ปีแล้วตั้งแต่ช่วงยุคหิน… Read More

หอนาฬิกาบิ๊กเบน หอนาฬิกาที่สวยงามแห่งลอนดอน

หอนาฬิกาเอลิซาเบธ หรือ หอนาฬิกาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ หรือเป็นที่รู้จักอีกชื่อว่า หอนาฬิกาบิ๊กเบน เป็นสถานที่สำคัญของเมืองลอนดอนและเป็นจุดเด่นที่สุด ของเมือง หอนาฬิกานี้ตั้งอยู่บริเวณ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ พระราชวังที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ หอนาฬิกาแห่งนี้ถูกสร้างหลังจากที่พระราชวังเวสต์มินสเตอร์หลัง เดิมถูกไฟไหม้ ซึ่งหอนาฬิกานี้ถูกออกแบบโดย ชาลส์ แบรี่ สถาปนิกซึ่งออกแบบและสร้างเพื่อให้เป็นจุดเด่นของลอนดอน และ ถูกใช้ในพระราชพิธีพัชราภิเษก และ พระราชพิธีมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง เมื่อสร้างเสร็จหอนาฬิกานี้มีชื่อว่า หอนาฬิกาเอลิซาเบธ ตัวอาคารได้ ออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรีย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมยอดนิยมในสมัยพระราชินีวิกตอเรีย หอนาฬิกาบิ๊กเบน ชื่อของหอนาฬิกาบิ๊กเบนนั้นถูกเรียกต่อๆกันมาซึ่งคำว่า บิ๊กเบน มาจากชื่อของระฆังบริเวณยอดหอที่เป็นระฆังขนาดใหญ่หนักราว 13.7 ตัน นอกจากนี้ยังมีระฆังใบเล็ก อีก 4 ใบ… Read More