Tag: ลอนดอน

กรุงลอนดอน เมืองประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมยอดเยี่ยม

ลอนดอน หรือ กรุงลอนดอน (London) เป็นเมืองขนาดใหญ่และเป็นเมืองหลวงของประเทศสหราชอาณาจักร หรือ อังกฤษ จัดว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพ ยุโรปและเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก ลอนดอนนับว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่และยาวนานมาก เป็น ศูนย์กลางของวัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์ และด้านการเงิน ธุรกิจที่สำคัญของประเทศและภาคพื้นทวีปยุโรป ซึ่งกรุงลอนดอนเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกและมี สถานที่สำคัญต่างๆที่เป็นที่รู้จักมากมาย ซึ่งลอนดอนนับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกด้วย ลอนดอนถือกำเนิดมายาวนานนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสมัยโรมันซึ่งชาวโรมันจะเรียกเมืองนี้ว่า ลอนดีนิอุม ซึ่งเป็นภาษาละติน ซึ่งใน กรุงลอนดอน สมัยนั้นมีชาวโรมันอาศัยอยู่ที่ลอนดอนราว 60,000 – 70,000 คน ซึ่งในตอนนั้นลอนดอนนับว่าเป็นเมืองที่รุ่งเรืองที่สุด จนกระทั่งสิ้นสุดสมัยโรมัน ราวปี 1666 ลอนดอนประสบกับเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ทำให้กว่า 85 %… Read More