Tag: อิตาลี

ปอมเปอี เมืองโบราณแห่งโศกนาฏกรรมในประวัติศาสตร์

ปอมเปอี เป็นชื่อเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่แคว้นกัมปาเนีย ใกล้กับเมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี ปอมเปอี ถูกจัดว่าเป็นเมืองโบราณทางประวัติศาสตร์ซึ่งรู้จักกันดี จากเมืองที่ถูกฝังด้วยเถ้าภูเขาไฟ จากการระเบิดของภูเขาไฟวิสุเวียส ในปี 79 ปอมเปอี เป็นเมืองที่นับว่ารุ่งเรืองอย่างมากในช่วงยุคสมัยโรมัน มีการค้าขาย การขนส่ง รวมถึงเป็นเมืองท่าที่สวยงามของประเทศ ซึ่งปอมเปอี ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นนั้นซึ่งก็มีชาวโรมันอาศัยอยู่กว่า 20,000 – 30,000 คน ภายในประกอบด้วย วิหารขนาดใหญ่, ระบบสาธารณูปโภคที่ยอดเยี่ยมในสมัยนั้น รวมทั้งเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยการค้าเหล้าและไวน์องุ่นที่มีรสชาติแสนอร่อย ซึ่งมีจะมีการค้าขายร่วมกับ เมืองใกล้เคียงรวมถึงกรุงโรมด้วย ปอมเปอี ปอมเปอี ประสบเหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจากการปะทุของภูเขาไฟวิสุเวียส ปะทุครั้งใหญ่ในวันที่ 25 สิงหาคม ปี 79 ส่งผลให้เถ้าถ่านภูเขาไฟตกลงมาทับถม เมืองลึกราว… Read More

กรุงโรม นครแห่งสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

โรม หรือ กรุงโรม เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของประเทศอิตาลี ซึ่งมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นประมาณ 2.5 ล้านคน กรุงโรมนอกจากเป็นเมืองหนึ่งที่ มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจำนวนมากซึ่งนิยมเดินทางเข้ามาชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนที่สวยงามอย่างมาก รวมถึงมีโบราณสถานภายในเมืองมากมาย โดยกรุงโรมจะสวยงามอย่างมากในยามค่ำคืน สถานที่ทุกแห่งของเมืองจัดว่ามีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ทำให้กรุงโรมถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความรัก นอกจากนี้ภายในกรุงโรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นเขตการปกครองและดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่ง สืบทอดต่อกันมาในแต่ละยุค กรุงโรม จากสถิติการสำรวจในปี 2008 พบว่ากรุงโรมมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวมากถึง 11 ล้านคนต่อปี ซึ่งเป็นเมืองที่จัดว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์ ที่มีมายาวนาน ซึ่งก็มีการขึ้นทะเบียนโบราณสถานบริเวณใจกลางเมืองเป็นมรดกโลกอีกด้วย กรุงโรมถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่มากว่า 2,800 ปี จัดว่าเป็น เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนับตั้งแต่ช่วงยุคโรมันรุ่งเรือง ซึ่งนับว่าเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น แต่เมืองค้นพบหลักฐานแล้ว พบว่าพื้นที่ของกรุงโรมมีมนุษย์เข้า มาตั้งถิ่นฐานมากว่า 14,000 ปีแล้วตั้งแต่ช่วงยุคหิน… Read More